TÍTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA APLICADA EN L’ÀMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL
Nova convocatòria octubre de 2019 semipresencial i on-line

Justificació
El desenvolupament de les professions sanitàries en el segle XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tecno-científica. Els grans canvis socials, el desenvolupament biotecnològic i el canvi de paradigma en el model de relació professional-pacient produeixen una creixent complexitat en l’exercici de les professions sanitàries.

La bioètica esdevé en aquest context una disciplina interprofessional que ofereix un marc de reflexió i diàleg davant de qüestions que es plantegen tant a nivell més general com en la pràctica assistencial habitual.

El Títol d’Expert Universitari en Bioètica aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial ofereix una formació en bioètica clínica, proporcionant tant una base de coneixements teórics com, en un pla més pràctic, metodología de resolució de casos clínics, així com formació en àmbits específics, en funció dels interessos de l’alumnat.

Objectius
Objectius generals:

-Adquirir coneixements bioètics tant a nivell general com en àmbits específics

-Desenvolupar la metodologia de discusió de casos

-Augmentar els coneixements ètics en àmbits clínics específics

Objectius específics:

-Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica bioètica

-Conèixer els principis bàsics en bioètica i de fonaments de biodret

-Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit assistencial i la seva repercusió en bioètica

-Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit clínic d’exercici professional

-Implementar el procediment de metodologia de discusió en bioètica amb casos pràctics

-Aprendre a realitzar una anàlisi ètica de situacions derivades de la pràctica assistencial específica (pediatria, atenció primària, salut mental, gestió, demència, cures pal·liatives)

 

Destinataris
El Títol d’Expert Universitari en Bioètica aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial va adreçat a graduats, llicenciats i diplomats en l’àmbit de Ciències de la Salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica,…), biologia i biotecnologia, dret, filosofia i diplomats de l’àmbit assistencial social.

Requisits d’admissió
Tenir el títol universitari (d’universitat espanyola o estrangera) :

Doctor/a o Llicenciat/da
Diplomat/da
Graduat/da
De manera individual, es valorarà l’accés d’alumnes sense títol universitari expedint en acabar, si escau, un Certificat d’extensió universitària.

Preinscripció i admissió
El termini d’inscripció és obert des de l’1 d’abril i fins al 30 de setembre.

Per sol·licitar l’admisió al Títol Universitari en Bioètica aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial i formalitzar la pre-inscripció al mateix, serà necessari enviar per correu electrònic la següent documentació:

Breu memòria explicativa del seu interès en el Títol
Currículum Vitae breu en format Word (descrivint formació acadèmica i professional actual)
Formulari d’inscripció
Fotografia mida carnet en format digital (jpg)
Fotocòpia compulsada del títol (Diplomat/a, Graduat/a, Llicenciat/a, o Doctor/a)
Fotocòpia del DNI o passaport (estrangers)
Matrícula
Període i procediment de matriculació

Matrícula oberta, ja sigui a través del formulari d’inscripció de la web o contactant directament amb la Secretaria de l’Institut (Anna Alonso Email: docencia@ibb.url.edu), disponible fins al 30 de setembre.

Finalitzat el procés de selecció de l’alumnat, se’ls hi notifica l’admisió a l’alumne que haurà de formalitzar el pagament de la matrícula del curs abans del 30 de setembre, en la Secretària de l’IBB.

Professorat

Veure llistat de professors

Número de Crèdits

15 crèdits ECTS

Durada

Curs acadèmic reglat. D’octubre a juny.

Modalitat

El Postgrau s’ofereix en dues modalitats:

MODALITAT ONLINE
El títol d’Expert Universitari en línia s’impartirà a través del campus docent de l’IBB: http://campus.ibbioetica.org mitjançant la plataforma Moodle, amb fòrum de discussió de cada assignatura, possibilitat de debat d’alumnes i professors i seguiment constant per part del tutor.
MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Es combinaran les classes presencials per assignatura (aprox. Una classe mensual) amb formació en línia a través del campus docent (25% presencial i 75% en línia).
Les classes presencials es realitzaran a les aules de l’Institut Borja de Bioètica ubicades a l’Edifici Docent Sant Joan de Déu (C /. Santa Rosa, 39-57, 3a Pl. Esplugues de Ll. (Barcelona).
Data

Octubre 2018

Preu
Complet: 1.475€ (matrícula inclosa)

Convalidant Curs d’Iniciació en Bioètica (CIB) de l’IBB* (realitzat abans del 2010): 750 € (590 € + 90 € matrícula + 70 € actualització)
Convalidant Curs d’Iniciació en Bioética (CIB) de l’IBB** (realitzat del 2010 en endavant): 680 € (590 € + 90 € matrícula)

* Si ha realitzat el CIB abans del 2010, tindrà que realitzar una única tasca dels 4 primers mòduls, a més de les corresponents als mòduls 5 i 6.

** Si ha realitzat el CIB del 2010 en endavant, els 4 primers mòduls li quedan convalidats directament. Únicament ha de realitzar els mòduls 5 i 6.

Titulació
Al finalitzar, es lliurarà el corresponent Títol d’Expert Universitari en Bioètica Aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial, expedit per la Universitat Ramon Llull als alumnes que hagin acreditat -segons els criteris d’avaluació- l’aprofitament dels curs acadèmic.

About the Author Sam Pauel

I am a medical expert at the Institute of Urology in Kanzas

>