TÍTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L’ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA
Co-organitzat, dirigit i impartit conjuntament per l’Institut Borja de Bioètica i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

2a edició. Curs 2019/2020. D’octubre 2019 a juny 2020

Justificació
Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions.

En les institucions de l’àmbit social i psicoeducatiu, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina que ofereix instruments i competències per millorar l’atenció i el respecte a les persones, així com la reflexió i el diàleg per donar respostes als reptes ètics que planteja quotidianament l’activitat professional. Perquè aquesta nova mirada d’atenció a les persones sigui efectiva, és convenient que les organitzacions contemplin la seva responsabilitat de crear unes condicions en què l’ètica sigui un element present i transversal en tots els moments i espais de la pràctica diària dels professionals, més enllà de la seva predisposició particular.

Des d’aquesta perspectiva, la nostra proposta formativa ha fet l’esforç d’incorporar els principals referents en ètica de la intervenció social a Catalunya per tal de dissenyar un curs que aporti una bona formació bàsica per a persones que no tenen formació prèvia en aquesta temàtica, i que a la vegada permeti consolidar i aprofundir els coneixements d’aquelles persones que ja estan iniciades en l’ètica aplicada a la intervenció socioeducativa, de manera que puguin dinamitzar la perspectiva ètica de la institució on treballen.
Objectius
Objectiu principal

Que les persones inscrites al curs sàpiguen identificar les qüestions i problemàtiques ètiques del seu àmbit professional i tinguin els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

Objectius específics

Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en ètica.
Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, …)
Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible.
Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir-ne habilitats bàsiques.
Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
Implementar el procediment de metodologia de discussió de casos des del punt de vista ètic.

Destinataris
Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic, com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Número de Crèdits
15 crèdits ECTS.

Durada
Curs 2018/2019. D’octubre 2018 a juny 2019

Horari
Divendres de 9.30 a 14.30 h (cada 15 dies) a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Programa
Mòdul I: FONAMENTS: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica personal, ètica cívica, ètica professional i ètica organizacional o institucional (3 ECTS).

Mòdul II: TEMÀTIQUES: Llibertat. Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades. Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes (3,5 ECTS).

Mòdul III: HABILITATS: Procés deliberatiu i presa de decisions. La comunicació humana en els processos d’atenció a les persones (2 ECTS).

Mòdul IV: ÀMBITS: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista. Interculturalitat. Altres (5 ECTS).

Mòdul V: SÍNTESIS: Treball de recerca final en format article (1,5 ECTS).

Modalitat
Semipresencial

Les sessions presencials suposen una dedicació de 70 hores durant tot el curs.
Les classes presencials es realitzaran a les aules de l’Institut Borja de Bioètica ubicades a l’Edifici Docent Sant Joan de Déu (C/ Santa Rosa, 39-57. Esplugues de Ll. (Barcelona), tret d’alguna sessió que tindrà lloc a la FacultaT d’Educació Social i treball Social Pere Tarrés (C/ Santaló, 37. Barcelona).

Metodologia
El curs combina el treball a distància (lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma d’internet, reflexió personal i recerca) amb sessions presencials. Les sessions presencials es conceben com espais d’encontre per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

Professorat
Veure llistat de professors

Requisits d’admissió
Criteris de selecció:

Expedient acadèmic i experiència professional
Coneixement de la llengua castellana amb nivell mig (b2)
Coneixement a nivell d’usuari de navegació a Internet
Requisits: Posseir el títol universitari (d’universitat espanyola o estrangera) de:

Doctor/a o Llicenciat/a
Diplomat/a
Graduat/a
De forma individual, es valorarà l’accés de alumnes sense títol universitari, en cas d’admissió, s’expedirà al finalitzar un Certificat d’Extensió Universitària.
Preu i Matrícula
1.910 € (taxes incloses)

Alumni de l’Institut Borja de Bioètica o de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés: 15% de descompte.
Exalumnes, membres de la comunitat URL i col·legiats: 10% de descompte.
Descompte de 300 € per a les primeres 18 persones que formalitzin la matrícula.
Podeu inscriure-us a través del formulari d’inscripció de la Fundació Pere Tarrés.

Bonificable per la Fundación Estatal para la Bonificación en el Empleo (Fundación Tripartita).

About the Author Sam Pauel

I am a medical expert at the Institute of Urology in Kanzas

>