Objectius
La recerca clínica en institucions sanitàries és una activitat cada vegada més freqüent que permet als professionals innovar i actualitzar-se en coneixements al ritme que avança la medicina i el coneixement biomèdic. No obstant això, el professional assistencial que alhora fa investigació, requereix d’una formació específica, més enllà de l’activitat autodidacta, a fi de ser rigorós i conèixer bé els requeriments de la seva tasca investigadora des d’una vessant ètica i legal, a més de tècnica, cercant l’excel·lència científica.

Així l’objectiu principal del curs és donar una formació bàsica i essencial als investigadors clínics en la metodologia dels diferents tipus de recerca, especialment en l’aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. Caldria assolir, doncs, que els participants en el curs comprenguin la dinàmica de dur a terme el projecte de recerca. Han de comprendre les diferències entre tipus de recerca, entre un protocol d’assaig i altres tipus d’estudi, i si fos necessari arribar a elaborar-los. També han de saber fer el seguiment de l’assaig o estudi i fer-ne l’informe final. Totes les activitats es faran d’acord amb les Normes de Bona Pràctica Clínica, que formen el nucli conceptual d’aquesta activitat pedagògica i que parteixen del respecte als postulats ètics, internacionalment consensuats, que han de regir la recerca clínica.

En aquest sentit, el curs reconegut amb crèdits de formació continuada, permet als investigadors cobrir les necessitats formatives en Bones Pràctiques Clíniques, que els hi són exigides avui dia per promotors i finançadors de la recerca, tant a nivell de convocatòries nacionals com internacionals.

L’experiència i coneixements adquirits en el curs, no només ajudaran a un millor desenvolupament dels assaigs clínics, sinó que poden influir notablement en la millora de la qualitat de molts processos assistencials i ajudar en la preparació de nous projectes d’investigació.

Destinataris

El programa formatiu està dirigit a diferents professionals del col·lectiu sanitari, principalment metges, però també biòlegs, farmacèutics, infermeres o fisioterapeutes, preferentment investigadors, ja que és tracta d’una proposta de formació per a professionals involucrats en recerca clínica, que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.
Aquesta activitat s’adreça també, i de manera especial, a membres de Comitès ètics d’investigació clínica i els investigadors que hagin obtingut ajudes d’algun altre dels programes oficials de promoció de la investigació.

Programa
El programa de l’activitat està estructurat en 8 unitats temàtiques i posa l’èmfasi en:

1. La introducció a les bases ètiques que han de regir la recerca biomèdica.

2. Les Normes de Bona Pràctica Clínica.

3. La regulació ètica i legal de la investigació clínica.

4. El protocol.

5. El fàrmac en la investigació.

6. Desenvolupament i seguiment de l’assaig.

7. Fi i tancament de l’assaig.

8. Aspectes pràctics addicionals per a la presentació d’un projecte.

El programa el podeu veure amb detall en el link que trobareu en el bloc lateral de Més informació d’aquesta mateixa pàgina web.

Coordinació i professorat
És coordinador i tutor del curs:

Dr. Pau Ferrer i Salvans: Especialista en Farmacologia Clínica, amb experiència de més de 20 anys com a membre del CEIC de l’Hospital Universitari de Bellvitge i actualment col·laborador de l’Institut Borja de Bioètica i Secretari del CEIC de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
Són també docents del curs:

Dra. Joana Claverol: Coordinadora Unitat de Recerca Clínica. Fundació Sant Joan de Déu.
Dr. Joan Lluís Vinent Genestar: Farmacèutic adjunt. Especialista en Farmàcia Hospitalària. Hospital Sant Joan de Déu.

Metodologia i avaluació
El curs s’imparteix a través del campus virtual del IBB

La metodologia docent consta de:

Visualització vídeos sessions – l’alumne haurà d’haver visualitzat les 8h. de material audiovisual, corresponent a les 8 unitats temàtiques. Aquesta activitat, és verificable a través de les dades de connexió al campus que ofereix la plataforma i suposarà el 40% de la nota.
Descàrrega de materials complementaris – l’alumne haurà d’haver descarregat al menys el 30% dels materials complementaris que s’ofereixen a cada matèria, deixant al seu criteri la selecció dels mateixos segons el seu àmbit d’interès específic. El compliment d’aquest ítem suposarà un 10% de la nota.
Examen o prova final – donat que es tracta d’un curs acreditat amb 3,2 crèdits de formació continuada, és preceptiva la realització d’un examen o prova final d’avaluació de l’alumne. Aquesta prova consistirà en 30 preguntes tipus test, de múltiple resposta. El resultat de l’examen equivaldrà al 50% de la nota.
La suma d’aquests percentatges donarà el resultat de la nota final del Curs, que constarà als certificats acreditatius que s’expediran a l’alumne.

Per a més informació sobre el funcionament del curs vegeu “Formació on-line”

 

Acreditació
S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Núm. De registre 09 / 023727-MD.

El període de vigència és del 17 de desembre de 2018 al 16 desembre 2019.

Es lliurará certificat/diploma acreditatiu als participants.

 

Informació i inscripció

Matrícula

El preu del curs és de 175 €.

Per a formalitzar el pagament hi ha tres opcions: mitjançant xec bancari nominatiu a nom de l’Institut Borja de Bioètica; ingrés/transferència en compte; o amb targeta de crèdit (per mitjà del TPV de Caixa Catalunya). Informació facilitada en el formulari d’ inscripció al curs.

Dates de realització

El curs està concebut en obert i a disposició permanent dels investigadors que poden fer el seguiment, sense necessitat d’haver-se d’ajustar a unes dates específiques de convocatòria, segons pròpia disponibilitat i temps de dedicació.

Des de la data d’inici del curs per part de l’alumne inscrit, aquest disposarà d’un termini màxim de 3 setmanes per a la realització i finalització del curs.

Contactar

Secretaria de l’Institut Borja de Bioètica. Tel.: 93.600.61.06 – Fax: 93.600.61.10
Correu electrònic

Podeu remetre el formulari d’inscripció des de la pàgina web de l’Institut Borja de Bioètica

>