MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA
Màster Oficial Europeu de la Universitat Ramon Llull
Propera edició: 2019-2021

En resolució de 15 de setembre de 2017 del Consejo de Universidades s’ha renovat l’acreditació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Bioètica per la Universitat Ramon Llull.

Presentació
La bioètica és una disciplina amb una presència cada vegada més gran en l’àmbit biosanitari i en la societat en general. Els avenços en el camp de la genètica i l’inici de la vida, les prioritats sanitàries, els temes de salut pública, trasplantament d’òrgans, sida, malalties degeneratives i discapacitats, limitació terapèutica o decisions al final de la vida, són alguns dels temes que freqüentment plantegen conflictes ètics i preguntes sense respostes evidents.

Al costat d’aquests grans interrogants se’n presenten altres relacionats amb el creixent reconeixement dels drets dels pacients que ha portat al canvi en la relació sanitària i la major implicació en la presa de decisions tant del pacient com de la família. Qüestions com el consentiment informat o l’objecció de consciència prenen un clar protagonisme.
Davant aquest panorama, el professional de la salut i altres professionals implicats en aquests àmbits, demanden una formació relacionada amb els aspectes ètics de la professió

Objectius
El Màster en Bioètica té com a objectiu impulsar la reflexió i l’anàlisi sobre les qüestions ètiques relacionades amb la vida humana i amb els conflictes de valors que plantegen freqüentment els progressos biomèdics, oferint les eines per a la reflexió i diàleg, buscant un consens. Així, a partir d’una metodologia teòrica i pràctica alhora, ofereix als estudiants una visió global de les matèries, que els permetin fer-ne una aplicació directa en el seu àmbit de treball.

Atesa la dificultat real de moltes persones, tant per manca de temps com per distància física, per a poder seguir els cursos presencials, l’Institut ofereix com a novetat la possibilitat de seguir i aprofitar el Master “on line”, a través d’Internet. Per ampliar-ne la informació consultar l’apartat “Formació on-line”.

Perfil d’ingrés

El Màster va adreçat a llicenciats i diplomats de les àrees de les ciències de la salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica…), biologia i biotecnologia, dret, filosofia… Ben sovint tots aquests professionals, així com investigadors, economistes o gestors, es troben davant el repte de prendre decisions que impliquen eleccions ètiques.

Aquests estudis es proposen oferir la formació bàsica per a poder identificar i clarificar els principals problemes que planteja la vida humana i l’assistència sanitària des d’una perspectiva ètica. La participació de professors de diferents disciplines com la filosofia, ciències de la salut i dret proporcionen la necessària orientació teòrica i pràctica.

Perfil de sortida

Els estudiants que surten amb el títol de MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA, han adquirit habilitats i competències ètiques que els permeten una aplicació directa en el seu camp de treball professional, mitjançant: capacitat per a detectar la presència de conflictes ètics i abordar-ne el seu tractament i resolució, habilitat en la presa de decisions ètiques, competència per a dur a terme una tasca d’intercomunicació dins dels equips de treball i lideratge de comitès d’ètica, siguin assistencials o de recerca.

Nombre de places
Modalitat presencial: Màxim: 20 alumnes.

Modalitat virtual : Màxim 30 alumnes.

Criteris de selecció
Expedient acadèmic i experiència professional
Coneixement de la llengua catalana i/o castellana amb nivell mig
Coneixement a nivell d’usuari experimentat de navegació a Internet
Coneixement a nivell d’usuari de consulta documental i biblioteques

Requisits d’admissió
Posseir el títol universitari (d’universitat espanyola o estrangera) de:

Doctor/a o Llicenciat/da
Diplomat/da o Graduat/da

Pre-inscripció i admissió
El termini d’inscripció: pendent de programació.

Per sol·licitar l’admissió al Màster Universitari en Bioètica i formalitzar la pre-inscripció al mateix, serà necessari enviar per correu electrònic la següent documentació:

Breu memòria explicativa del seu interès en el Màster
Currículum vitae breu en format word (descrivint la seva formació acadèmica i professional actual)
Formulari d’inscripció
Fotografia mida carnet en format jpeg
Fotocòpia compulsada del títol (Diplomat/da, Graduat/da, Llicenciat/da, o Doctor/a, que li dona accés al Màster)
Fotocòpia del D.N.I. o Passaport (estrangers)
Per accedir al Màster no hi ha assignatures o proves especials a realitzar.

Normativa de trasllats
Atès que el MÀSTER EN BIOÈTICA és un títol que imparteixen poques universitats, i concretament en el territori de Catalunya únicament la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull, amb programes curriculars diferents, no hi ha prevista una dinàmica de possibles trasllats d’expedients acadèmics.

Matrícula
Període i procediment de matriculació

Matrícula de nou accés està oberta des del mes de gener de 2019, be sigui a través del formulari d’inscripció de la web o contactant directament amb la Secretaria de l’Institut.

Finalitzat el procés de selecció de l’alumnat, es notifica l’admissió a l’alumne que haurà de formalitzar el pagament de la matrícula abans del dia 30 de juliol de 2019 a la Secretaria de l’IBB.

Sessions d’acollida i tutorització

En la primera sessió presencial del Màster o en la benvinguda en el campus, pel format virtual, es fa l’acollida dels alumnes i l’oferiment de les tutories als alumnes, atès que la tutorització no és obligatòria. Tots els alumnes tindran a la seva disposició la possibilitat d’un tutor al llarg dels dos cursos acadèmics, a requeriment de l’estudiant.

Els tutors traslladaran a la Direcció Acadèmica la informació sobre el seguiment de l’alumne, quins criteris seran tinguts en compte en l’avaluació final del seu rendiment acadèmic.

Hi haurà un seguiment de tutories presencials optatives mensuals.

Professorat

Veure llistat

Pràctiques externes
La realització de pràctiques externes (tant del MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA com del TEU EN BIOÈTICA APLICADA EN L’ÀMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL) serà voluntària.

Donades les dificultats, per motius de confidencialitat, de realitzar pràctiques en un Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) o en un Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC), l’Institut Borja de Bioètica inclou en els seus programes formatius sessions d’anàlisi i discussió de casos, simulant la dinàmica i actuació d’un Comitè d’Etica real.

Més enllà d’aquestes activitats, i de forma voluntària, els alumnes participen en activitats pràctiques tals com seminaris, conferències, jornades i congressos de bioètica, en els que hi poden tenir una presència més activa amb presentació de comunicacions o pòsters o més passiva com a oients i discutidors en els debats. La participació lliure en aquestes activitats serà tinguda en compte en l’avaluació de l’alumne.

Programes de mobilitat

Al tenir un públic eminentment professionalitzat, atès que majoritàriament els alumnes del Master són professionals de la salut o d’altres àmbits i disciplines afins, no està previst un programa de mobilitat d’estudiants ja que la seva pròpia activitat no els fa compatible compaginar-ho amb estades a altres universitats o centres.

Treball final de Màster
Consultar treball final màster en modalitat presencial i on-line

Nombre de Crèdits ECTS
60 crèdits ECTS (incloent els 2 cursos acadèmics)

Preu
Màster presencial (*): 2.950 € per curs
Màster “on line” (*): 2.800 € per curs

(*) Aquelles persones que realitzin el pagament íntegre de la matrícula abans del dia 30 de setembre, podran beneficiar-se d’un 5% de descompte.

(*) Els antics alumnes podran beneficiar-se d’un 5% de descompte.

Titulació
A la finalització del Màster, es lliurarà el corresponent títol oficial de Màster Universitari en Bioètica, expedit per la Universitat Ramon Llull als alumnes que hagin acreditat – segons criteris d’avaluació – l’aprofitament dels dos cursos acadèmics.

>